هزینه نقل و انتقال خودروهای پرفروش

تفاوت هزینه نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی با دفاتر تعویض پلاک
هزینه نقل و انتقال خودروهای پرفروش

هزینه نقل و انتقال خودروهای پرفروش

از ابتدیا سال جاری نقل و انتقال خودروها بصورت انلاین انجام شد و شهروندان برای تعویض پلاک خودرو مجبور به پرداخت مالیات نقل و انتقال در سایت و بصورت آنلاین هستند.
 
پیش از سال 1401 شهروندان برای نتقل وانتقال خودرو خود اب مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مبالغ مالیات نقل و انتقال را انجام میدادند که مطابق با مصوبه جدید از شش فروردین 1401 هزینه نقل و انتقال در سایت انجام شود و هزینه ها در مرحله تعویض پلاک پرداخت شوند که دفاتر اسناد رسمی ادعا دارند همین امر منجر به افزایش هزینه می باشد و بحث مقایسه هزینه تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی با هزینه در مراکز تعویض پلاک داغ شده است.
در اینجا قصد داریم هزینه تنظیم سند چند مدل خودرو را در دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک در سال 1401 مقایسه کنیم تا به افزایش و یا کاهش هزینه ها پی ببریم.
با ما همراه باشید
 

بررسی هزینه تنظیم سند نقل وانتقال پژو پارس

پژو پارس مدل 1400 که اولین خودرو مورد بررسی ما هست در سال 1400 هزینه تنظیم سند در محضر به شرح زیر دارد:
مالیات یک‌میلیون و ۲۹۶ هزار تومان، مجموع حق‌الثبت و کاداستر یک‌میلیون و ۲۹۶ هزار تومان (معادل مالیات)، حق‌التحریر (سهم دفتر) ۵۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان، ارزش افزوده حق‌التحریر ۴۷ هزار و ۳۹۴ تومان، هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی ۱۵ هزار تومان.
پس جمع هزینه کل نقل وانتقال سند پژو پارس مدل 1400 در محضر معادل 3 میلیون و 180 هزار و 994 تومان می باشد که به این مبلغ هزینه عوارض شهرداری هم اضافه می شود.
حال اگر بخواهیم نقل وانتقال سند همین پژو پارس مدل 1400 را در مراکز تعویض پلاک خودرو انجام دهیم هزینه به شرح زیر را در بر می گیرد:
یک‌میلیون و ۲۹۶ هزار تومان هزینه مالیات و ۳۷۵ هزار تومان هزینه پلاک پرداخت می شود که در مجموع یک‌میلیون و ۶۷۱ هزار تومان به‌اضافه هزینه عوارض شهرداری می باشد.
با این حساب هزینه نقل وانتقال پژو پارس مدل 1400 در مراکز تعویض پلاک یک‌ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۹۹۴ تومان به‌نسبت هزینه ثبت همین مدل خودرو در دفاتر اسناد رسمی، ارزانتر می باشد.
 

بررسی هزینه تنظیم سند نقل و انتقال تیبا

هزینه تنظیم سند خودرو تیبا مدل 1400 در دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر می باشد:
: مالیات نقل و انتقال ۹۲۷ هزار تومان، حق‌الثبت و کاداستر ۹۲۷ هزار تومان، حق‌التحریر (سهم دفتر اسناد) ۴۶۷ هزار و ۸۰۰ تومان، ارزش افزوده حق‌التحریر ۴۲ هزار و ۱۰۲ تومان و صدور الکترونیکی سند رسمی ۱۵ هزار تومان می باشد که هزینه عوارض شهرداری به این مبلغ اضافه می گردد
با این حساب جمع کل هزینه نقل انتقال خودرو تیبا در دفاتر اسناد رسمی معادل 2 میلیون و 378 هزار و 902 تومان  بدون عوارض شهرداری می باشد.
 
حال هزینه همین تیبا مدل 1400 در دفاتر تفوبض پلاک معادل 1 میلیون و 302 هزار تومان به اضافه هزینه عوارض شهرداری می باشد که بنابراین هرینه نقل وانتقال خودرو تیبا مدل 1400 در دفاتر تعویض پلاک یک میلیون و 76 هزار و 902 تومان ارزان تر می باشد.
 

بررسی هزینه تنظیم سند نقل و انتقال برلیانس H 330 اتوماتیک

هزینه نقل واتقال خودرو برلیانس H330 اتوماتیک مدل 96 در دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر می باشد:
یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار تومان مالیات، یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار تومان حق‌الثبت و کاداستر، حق‌التحریر (سهم دفتر اسناد) ۵۳۲ هزار تومان، ارزش افزوده حق‌التحریر ۴۷ هزار و ۸۸۰ تومان، هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی ۱۵ هزار تومان می باشد که در مجموع مبلغ 3 میلیون و 294 هزار و 880 تومان بعلاوه هزینه عوارض شهرداری جهت نقل و انتقال برلیانس H 330 اتوماتیک در دفاتر اسناد رسمی باید پرداخت شود.
هزینه نقل و انتقال برلیانس H 330 اتوماتیک در دفاتر تعوبض پلاک معادل یک میلیون و 725 هزار تومان بعلاوه هزینه عوارض شهرداری می باشد.
با این حساب هزینه نقل و انتقال برلیانس H 330 اتوماتیک مدل 96 در مراکز تعویض پلاک یک میلیون و 569 هزار و 880 تومان ارزان تر می باشد.
 

بررسی هزینه تنظیم سند نقل و انتقال سمند LX

هزینه تنظیم سند قطعی سمند LX بنزینی مدل 98 در دفاتر اسناد رسمی معادل 2 میلیون و 438 هزار و 20 تومان می باشد شامل ( مالیات به‌مبلغ ۹۵۲ هزار تومان، حق‌الثبت و کاداستر در مجموع ۹۵۲ هزار تومان، حق‌التحریر (سهم دفتر اسناد) ۴۷۷ هزار و ۸۰۰ تومان، هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی ۱۵ هزار تومان.) 
هزینه عوارض شهرداری به این مبلغ اضافه خواهد شد.
نقل و انتقال همین خودرو سمند LX بنزینی مدل 98 در دفاتر تعویض پلاک شامل ۹۵۲ هزار تومان هزینه مالیات و ۳۷۵ هزار تومان هزینه پلاک است که در مجموع یک‌میلیون و ۳۲۷ هزار تومان به‌اضافه هزینه عوارض شهرداری برآورد می شود.
با این بررسی نقل و انتقال خودرو سمند LX بنرینی مدل 98 در دفاتر تعویض پلاک حدود یک میلیون و 111 هزار و 20 تومان ارزان تر ازنقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی می باشد.
 

بررسی هزینه تنظیم سند نقل و انتقال پژو 206 تیپ 2

هزینه تنظیم سند قطعی پژو 206 تیپ 2 مدل 93 در دفاتر اسناد رسمی معادل 1 میلیون و 397 هزار و 940 تومان می باشد شامل ( مالیات به‌مبلغ 524 هزار تومان، حق‌الثبت و کاداستر در مجموع 524 هزار تومان، حق‌التحریر (سهم دفتر اسناد) 306 هزار و 600 تومان، هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی ۱۵ هزار تومان.) 
هزینه عوارض شهرداری به این مبلغ اضافه خواهد شد.
نقل و انتقال همین خودرو پژو 206 تیپ 2 مدل 93 در دفاتر تعویض پلاک شامل 524 هزار تومان هزینه مالیات و ۳۷۵ هزار تومان هزینه پلاک است که در مجموع ی899 هزار تومان به‌اضافه هزینه عوارض شهرداری برآورد می شود.
با این بررسی نقل و انتقال خودرو پژو 206 تیپ 2 مدل 93 در دفاتر تعویض پلاک حدود 498 هزار و 940  تومان ارزان تر ازنقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی می باشد.
 

بررسی هزینه تنظیم سند نقل و انتقال رنو تندر

هزینه نقل واتقال خودرو رنو تندر ال 90 ای 2 lp مدل 95 در دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر می باشد:
مبلغ 940 هزار تومان مالیات، 940 هزار تومان حق‌الثبت و کاداستر، حق‌التحریر (سهم دفتر اسناد) 473 هزار تومان، ارزش افزوده حق‌التحریر 42 هزار و 570 تومان، هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی ۱۵ هزار تومان می باشد که در مجموع مبلغ 2 میلیون و 410 هزار و 570 تومان بعلاوه هزینه عوارض شهرداری جهت نقل و انتقال خودرو رنو تندر ال 90 ای 2 lp مدل 95  در دفاتر اسناد رسمی باید پرداخت شود.
هزینه نقل و انتقال خودرو رنو تندر ال 90 ای 2 lp مدل 95  در دفاتر تعوبض پلاک معادل یک میلیون و 315 هزار تومان بعلاوه هزینه عوارض شهرداری می باشد.
با این حساب هزینه نقل و انتقال خودرو رنو تندر ال 90 ای 2 lp مدل 95  در مراکز تعویض پلاک یک میلیون و 95 هزار و 570 تومان ارزان تر می باشد.
 
 

بررسی هزینه تنظیم سند نقل و انتقال دنا پلاس

هزینه تنظیم سند قطعی خودرو دنا پلاس مدل 98 در دفاتر اسناد رسمی معادل 3 میلیون و 370 هزار و 804 تومان می باشد شامل ( مالیات به‌ مبلغ 1 میلیون و 386 هزار تومان، حق‌الثبت و کاداستر در مجموع یک میلیون و 386 هزار تومان، حق‌التحریر (سهم دفتر اسناد) 535 هزار و 600 تومان، ارزش افروده حق التحریر 48 هزار و 204 تومان، هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی ۱۵ هزار تومان.) 
هزینه عوارض شهرداری به این مبلغ اضافه خواهد شد.
نقل و انتقال همین خودرو دنا پلاس مدل 98 در دفاتر تعویض پلاک در مجموع یک میلیون و 761  هزار تومان به‌اضافه هزینه عوارض شهرداری برآورد می شود.
با این بررسی نقل و انتقال قطعی خودرو دنا پلاس مدل 98 در دفاتر تعویض پلاک حدود یک میلیون و 609 هزار و 804  تومان ارزان تر ازنقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی می باشد.
 

بررسی هزینه تنظیم سند نقل و انتقال رنو ساندرو

هزینه تنظیم سند قطعی خودرو رنو ساندرو اتوماتیک مدل 96 در دفاتر اسناد رسمی معادل 3 میلیون و 822 هزار و 130 تومان می باشد شامل ( مالیات به‌ مبلغ 1 میلیون و 600 هزار تومان، حق‌الثبت و کاداستر در مجموع یک میلیون و 600 هزار تومان، حق‌التحریر (سهم دفتر اسناد) 557 هزار تومان، ارزش افروده حق التحریر 50 هزار و 130 تومان، هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی ۱۵ هزار تومان.) 
هزینه عوارض شهرداری به این مبلغ اضافه خواهد شد.
هزینه نقل و انتقال همین خودرو رنو ساندرو اتوماتیک مدل 96 در دفاتر تعویض پلاک در مجموع یک میلیون و 975  هزار تومان به‌اضافه هزینه عوارض شهرداری برآورد می شود.
با این بررسی نقل و انتقال قطعی خودرو رنو ساندرو اتوماتیک مدل 96 در دفاتر تعویض پلاک حدود یک میلیون و 847 هزار و 130  تومان ارزان تر ازنقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی می باشد.
 
 

بررسی هزینه تنظیم سند نقل و انتقال سوناتا

هزینه تنظیم سند قطعی خودرو سوناتا LF مدل 2019 در دفاتر اسناد رسمی معادل 14 میلیون و 593 هزار و 680 تومان می باشد شامل ( مالیات به‌ مبلغ 9 میلیون و 100 هزار تومان، حق‌الثبت و کاداستر در مجموع 4 میلیون و 550 هزار تومان، حق‌التحریر (سهم دفتر اسناد) 852 هزارتومان ، ارزش افروده حق التحریر 76 هزار و 680 تومان، هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی ۱۵ هزار تومان.) 
هزینه عوارض شهرداری به این مبلغ اضافه خواهد شد.
هزینه نقل و انتقال همین خودرو سوناتا LF مدل 2019 در دفاتر تعویض پلاک در مجموع 9 میلیون و 475  هزار تومان به‌اضافه هزینه عوارض شهرداری برآورد می شود.
با این بررسی نقل و انتقال قطعی خودرو سوناتا LF مدل 2019 در دفاتر تعویض پلاک حدود 5 میلیون و 118 هزار و 680  تومان ارزان تر ازنقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی می باشد.
 

هزینه عوارض شهرداری چیست؟

هزینه عوارض شهرداری که برای هر خودرو با توجه به نوع و مدل خودرو متفاوت می باشد جداگانه حساب می شود و از سوی معاونت حقوقی و فنی و مالیاتی سازمان امورکالیاتی کشور برابر با مالیات بر ارزش افروزده هر سال تا آخر در ماه هر سال اعلام می شود و در سال بعد اجرا می شود.
عوراض شهرداری برای خودروهای وارداتی (خارجی) 1.5 در هزار و برای خودروهای داخلی 1 در هزار بهای ماخذ محاسبه مالیات و عوارض خودروها می باشد.