پرداخت مالیات نقل وانتقال خودرو تغییر کرد

تغییرات روند پرداخت مالیات نقل وانتقال خودرو
پرداخت مالیات نقل وانتقال خودرو تغییر کرد

پرداخت مالیات نقل وانتقال خودرو تغییر کرد

 
ریس مرکز تنظیم مقررات سازمان مالیاتی کشور از تاریخ 6 فروردین پرداخت مالیات و دریافت نوبت تعویض پلاک از یک درگاه اینترنتی انجام خواهد شد.
 
 
محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان مالیاتی بیان کرد تا به امروز افراد برای پرداخت مالیات بر نقل وانتقال خودرو ابتدا به سازمان مالیاتی کشور و سپس به سامانه نیروی انتظامی مراجعه می کنند که مقرر شده است از تاریخ 6 فروردین 1401 اشخاص می توانند پرداخت مالیات بر نقل وانتقال خودرو را در دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک انجام دهند.
 
افراد تا به امروز ابتدا وارد سامانه سازمان امور مالیاتی می شدند و مالیات را پرداخت می کردند سپس به ورود به سامانه تعویض پلاک نوبت دریافت می کردند.
 
قانونگذار دو مرجع ( دفاتر اسناد رسمی و دفاتر تعویض پلاک) را موظف به دریافت کابات بر نقل و انتقالات خودرو دانست و هر کدام از این مراجع مالیات را زودتر دریافت کرد لازم به دریافت از سوی دیگر مرجع نیست و هرکدام از این مراجع مالیات را دریافت نکنند ذو برابر میزان مالیات جریمه خواهند شد.
محمد برزگری افزود طی جلساتی متعدد به سمت و سویی حرکت کردیم ضمن ردیافت مالیات بر نقل واتقال خودرو از یک مرجع، افراد بتوانند در سایت سازمان امور مالیاتی کشور بصورت خود اضهاری، مالیات را پرداخت  گواهی آن را دریافت کنند.
 
وی افزود بحث‌های پیرامون دفتر اسناد رسمی به سازمان امور مالیاتی ارتباطی ندارد و افراد اگر بخواهند برای نقل و انتقال خودرو به هر یک از مراکز تعویض پلاک و یا دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند باید حتما گواهی پرداخت مالیات را ارائه کنند.
 
موضوع تغییر روند پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو به مدت دو ماه در استان سمنان بصورت آزمایشی اجرا شده و از تاریخ 6 فروردین ماه در سراسرکشور اجرا خواهد شد.