جزییات تغییرات سهمیه بندی بنزین

جزییات تغییر سهمیه بندی بنزین
جزییات تغییرات سهمیه بندی بنزین
جزییات تغییرات سهمیه بندی بنزین
 
با موفقیت تست فنی اعطای 20 لیتر بنزین به هر کد ملی در جزیره کیش در بهمن ماه، از ابتدای اسفندماه سهمیه بنزین این طرح در کارت کیشوند ساکنین جزیره کیش واریز می شود.
 
تمامی افراد ساکن در جزیره کیش چه صاحبان خودرو و یا افرادی که خودرو ندارند می توانند 20 لیتر سهمیه بنزین را دریافت کنند.
 
کمیته اطلاع رسانی طرح باز توزیع یارانه بنزین اعلام کرد ابتدای اسفند ماه یارانه 20 لیتری بنزین به همه شهروندان دارای کارت کیشوند تعلق می گیرد و 20 لیتر بنزین به کارت کیشوند این افراد واریز می شود.
همچنین این کمیته اعلام کرد در طرح باز توزیع یارانه بنزین، سهمیه قبلی بنزین خودرو ها حذف نمیشود و همچنان می توانند از سهیمه قبلی بنزین خود استفاده کنند و سهیمه 20 لیتری هم به کارت کیشوند واریز می شود.
با اجرای این طرح قیمت بنزین در جزیره کیش همچنان ثابت باقی مانده است و هیچ نغییری نکرده است. قیمت بنزین سهمیه ای 1500 و بنزین آزاد 3000 تومان است.
در طرح باز توزیع یارانه بنزین افرادی که خودرو ندارند می توانند سهمیه بنزین خودرو را انتقال دهند یا بفروشند که هنوز هیچ یک از اعضای معاونت اقتصادی اعلام نکرده اند که خریدار این بنزین مازاد دولت می باشد  یا خود مردم.